Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Międzynarodowe, Ogólnopolskie FORMUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO


Budynki pasywne są obiektami, w których roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jest tak małe, że można zrezygnować z osobnego aktywnego rozprowadzania ciepła do ogrzewania; mała ilość ciepła uzupełniającego może zostać dostarczona do pomieszczeń za pośrednictwem, niezbędnego ze względów sanitarno-higienicznych, powietrza doprowadzanego przez system wentylacji mechanicznej.
W budynkach pasywnych rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania nie przekracza 15 kWh/(m2a) (odpowiada to zużyciu 1,5 litra oleju opałowego na m2 powierzchni użytkowej na rok). Skutkuje to tym, że nawet w najzimniejsze dni w roku zapotrzebowanie na ciepło dla celów grzewczych jest tak małe, że nie jest potrzebny oddzielny system rozprowadzania ciepła za pomocą grzejników.
Zapotrzebowanie energii pierwotnej - dla sumy wszystkich celów bytowych (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, energia elektryczna w gospodarstwie domowym) - nie może przekraczać 120 kWh/(m2a).

Realizacja budynków pasywnych stawia wysokie wymagania stosowanym materiałom, komponentom budynków jak również samemu wykonawstwu. I tak:
  • średnia wartość współczynnika przenikania ciepła U całego budynku musi być poniżej 0,15  W/(m2K),
  • izolowane termicznie przegrody zewnętrzne muszą być wykonane bez mostków cieplnych,
  • szczelność zewnętrznych przegród budowlanych na przenikanie powietrza, powinna być zweryfikowana za pomocą próby ciśnieniowej; krotność wymiany powietrza z tytułu nieszczelności powietrznej n50, przy nadciśnieniu i podciśnieniu nie powinna przekraczać 0,6 h-1,
  • oszklenie musi charakteryzować się współczynnikiem U poniżej 0,7 W/(m2K), przy równoczesnym wysokim współczynniku przepuszczania całkowitej energii promieniowania słonecznego g, nie mniejszym niż 50% tak, aby również w zimie możliwe były zyski ciepła netto,
  • okna (oszklenie + rama + technologia montażu) muszą charakteryzować się całkowitym współczynnikiem U o wartości poniżej 0,8 W/(m2K),
  • system wentylacji powinien być wyposażony w rekuperator odzyskujący ciepło z usuwanego zużytego powietrza, o sprawności powyżej 75%, przy jednoczesnym niskim a przede wszystkim zużyciu energii elektrycznej (poniżej 0,4 W na m3/h dostarczanego powietrza),
  • nstalacja przygotowania i rozprowadzania ciepłej wody użytkowej powinna wykazywać jak najniższe straty ciepła,
  • wykorzystanie energii elektrycznej stosowanej w gospodarstwie domowym powinno charakteryzować się wysoką efektywnością (sprzęt o wysokiej klasie energetycznej).

Samo tylko zestawienie pojedynczych komponentów, materiałów i urządzeń nadających się do stosowania w budynkach pasywnych nie wystarcza jednak, aby z jakiejś budowli uczynić budynek pasywny. Całość jest czymś więcej niż sumą jego części. Wzajemne oddziaływania między komponentami, materiałami i technicznym wyposażeniem budynków sprawiają, że niezbędne jest zintegrowane projektowanie, dzięki któremu można dopiero osiągnąć standard budynku pasywnego.
     

PREAMBUŁA (myśli przewodnie dla naszego przedsięwzięcia)

W Polsce obowiązują jeszcze przepisy budowlane, które pozwalają wznosić budynki, w których zapotrzebowanie na energię dla celów grzewczych wynosi 150 kWh/(m2a) - to jest zużyciu 15 litrów oleju opałowego w ciągu roku na każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej - co odpowiada emisji CO2 w ilości ok. 70 kg /(m2a).

To jest przecież stan techniki sprzed 20 lat!

Skutkuje to niepotrzebnie nadmierną konsumpcją energii a także niejednokrotnie brakiem możliwości wywiązywania się użytkowników z zobowiązań płatniczych w stosunku do dostawców energii.
W naszym kraju cały czas brakuje długofalowej polityki energetycznej w budownictwie dla dobra społeczeństwa polskiego oraz zmniejszenia zależności energetycznej od energii nieodnawialnej (paliw kopalnych).
 Przy dzisiejszym stanie wiedzy, dostępnych materiałach oraz technologiach, można bez problemów stawiać nowe budynki a także stare poddawać termorenowacji, w których zapotrzebowanie energii dla celów grzewczych wynosi 15 kWh/(m2a), co odpowiada emisji  CO2 w ilości tylko 4,5 kg /(m2a).

Budownictwo pasywne ma już za sobą 18 lat doświadczeń.

Przyszłe inwestycje w Polsce, w nowym jak i termomodernizowanym budownictwie mogą być realizowane, bez powielania błędów, które popełniły inne kraje Unii Europejskiej. Inwestycje te powinny być realizowane wyłącznie w sprawdzonej przez 18 lat technologii domu pasywnego lub w jeszcze lepszej wersji.

Istnieje program obliczeniowy służący do prawidłowego projektowania, optymalizacji i weryfikacji budynków: „Pakiet do projektowania PHPP” z polskimi warunkami pogodowymi. Można go otrzymać w Polskim Instytucie Budownictwa Pasywnego www.pibp.pl

Wdrożenie technologii domu pasywnego do działań budowlanych można uzyskać w      bardzo krótkim czasie i to w przypadku wszelkich budowli, bez wyjątków. Tym samym w bardzo krótkim czasie możliwa jest opłacalna i olbrzymia redukcja emisji CO2 – o przeszło 90%.
Modernizując stare budownictwo, dodatkowo - szybko i istotne można zmniejszyć bezrobocie.
O skali problemu modernizacji starego budownictwa, niech świadczy przykład z Niemiec. Mianowicie eksperci szacują, że z 34 milionów mieszkań w Niemczech, aż 24 miliony wymaga modernizacji; rynek modernizacji starej substancji w Niemczech wart jest ok. 3 biliony 800 miliardów euro. W Polsce szacuje się, że jest to ok. 1 bilion 800 miliardów euro, a więc modernizacja starego budownictwa w Polsce, to także dalszy rozwój gospodarczy kraju oraz zmniejszenie bezrobocia.

Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie    planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału (A6-0003/2008), pkt. 29, w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2013 r. nie będzie wolno budować w innej technologii jak tylko pasywnej (patrz wniosek Parlamentu Europejskiego na naszej stronie internetowej: www.pibp.pl).
Niektóre miasta europejskie, z własnej inicjatywy, nie czekając na decyzje Unii    Europejskiej, uchwaliły lokalne przepisy budowlane dla budownictwa komunalnego, które nie zezwalają na budowanie w innej technologii niż pasywna, np. Frankfurt/Men (już 3 lata temu).

My jesteśmy pierwszą generacją na tej Ziemi, która posiada odpowiednią wiedzę, produkty  i technologie aby żyć komfortowo bez kłopotów energetycznych, być niezależnymi od wyczerpującej się energii nieodnawialnej, potrafiącymi racjonalnie korzystać z energii odnawialnej.

Mamy więc niebywałą szansę zostawić następnym pokoleniom naszą Ziemię niezniszczoną, w lepszym stanie niż ją zastaliśmy - Świat, na którym warto żyć. Niech następne pokolenia mówią o nas, że zrobiliśmy ważny krok na drodze ewolucji życia na Ziemi. Aktualną wiedzę dotyczącą budownictwa pasywnego należy pilnie przekazać także  Polskiemu Społeczeństwu, aby zmienić sposób naszego myślenia jak i przyzwyczajenia. Dotyczy to w równym stopniu, a może przede wszystkim, decydentów.

Zaniedbania w popularyzacji budownictwa pasywnego w Polsce są ogromne. Dla przykładu w Austrii budownictwo pasywne w październiku 2009 r. w sumie przekroczyło już 3.000.000 m2 powierzchni użytkowej natomiast w Polsce jest to tylko ok. 6.000 m2, co w porównaniu z 3,7 razy mniejszą, mającą 4,7 razy mniej mieszkańców Austrią stanowi zaledwie 0,2% !

Mając powyższe na uwadze, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego w Gdańsku wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2010 w Poznaniu, w dniach 19-22 stycznia 2010 r. organizuje, pierwszy raz w historii międzynarodowych targów w Polsce - pawilon poświęcony wyłącznie budownictwu pasywnemu; Hala 15 poziom B (Hala 15 B).
W pawilonie budownictwa pasywnego, na powierzchni ok. 4 500 m2, będą wystawiały się firmy z Polski i innych krajów UE, które mają do zaoferowania produkty i technologie dopuszczone (certyfikowane) do stosowania w budownictwie pasywnym.
Głównym akcentem ekspozycji w tym pawilonie będzie dom pasywny o powierzchni ok. 140 m2, postawiony przez polskie firmy z materiałów i komponentów powszechnie dostępnych w Polsce.  W trakcie trwania BUDMY w wydzielonej centralnej części hali, wystawcy będą mieli non-stop, 15 minutowe prelekcje, w których zaprezentują swoje wyroby.

BUDMIE będzie towarzyszyła konferencja: Międzynarodowe – Ogólnopolskie FORMUM BUDOWNICTWA  PASYWNEGO  (Hala 15 C).


Na pierwszy dzień FORUM, 20.01.2010 r., zapraszamy Biura Marszałkowskie, Biura Wojewodów, przedstawicieli samorządów miast i gmin, przedstawicieli uczelni i inwestorów.

Na drugi dzień FORUM, 21.01.2010 r., zapraszamy architektów, projektantów, inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska, deweloperów, firmy wykonawcze, inspektorów nadzoru budowlanego, zarządców nieruchomości, przedstawicieli TBS-ów, audytorów termomodernizacji, producentów materiałów i komponentów dla budownictwa pasywnego.

Podczas konferencji, głównie w oparciu o wieloletnią współpracę i wymianę doświadczeń z Prof. Dr. Wolfgang Feist oraz z jego Passivhaus Institut (Instytut Domu Pasywnego) w Darmstadt, przy udziale następujących wykładowców chcemy przekazać najnowszą wiedzę potrzebną decydentom przy planowaniu działań w obszarze zintegrowanej ochrony środowiska, prowadzących między innymi do trwałej redukcji zużycia energii oraz ekonomicznego pokrywania pozostałych potrzeb energetycznych za pomocą energii odnawialnej.
z Niemiec:

- Prof. dr Wolfgang Feist,
- Dypl. architekt Burkhard Schulze Darup,
- Prof. ( FH-Erfurt) - architekt Ludwig Rongen,
- Mgr fizyki Axel Bretzke,
- Dipl.-Ing. Günter Schlagowski,

z Austrii:

- Prof. Ernst Heiduk,
- Docent dipl.physiker. Tomasz Kornicki Wiedeń,

z Polski:

- dr inż. Roman Pieprzyk,
- mgr inż. arch. Tadeusz Pyszczek,
- mgr inż. arch. Cezary Sankowski,
- mgr inż. arch. Marcin Stellmach,
- mgr inż. Stanisław Antkowiak,
- zespół MAKADO Group,


Uczestnikom konferencji pokażemy, że wdrażając technologię domu pasywnego chronimy  światowe zasoby energii nieodnawialnej (zmniejszenie zużycia energii o ok. 90%), w znaczący sposób zmniejszamy koszty eksploatacyjne budynku a także odciążamy środowisko od nadmiernej emisji CO2 (zmniejszenie emisji o ponad 90%).Pokażemy, że zamiast „zatykać” w budynku „dziury” energetyczne - podczas tak zwanej termomodernizacji - stosując technologie z budownictwa pasywnego (materiały, komponenty, urządzenia) można osiągnąć standard budynku pasywnego. A tam gdzie nie jest to możliwe - osiągnięcie efektywności w granicach 15 do 30 kWh/(m2a) dla ogrzewania oraz 120 kWh/(m2a) energii pierwotnej dla wszystkich potrzeb energetycznych (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zapotrzebowanie energii przez sprzęt gospodarstwa domowego, oświetlenie) wszelkich budynków i hal.
Na przykładzie  Frankfurtu nad Menem, Hannoveru (Proklima) i Bremen (Energiekonsens), podejmiemy próbę znalezienia wartych do naśladowania przez  gminy i miasta w Polsce przykładów działań, mających na celu dalsze rozpowszechnianie budownictwa pasywnego.
Dalsze szczegóły podano w programie FORUM; patrz: www.pibp.pl

Poprzez różnego rodzaju działania staramy się o udział do 900 uczestników; istniejąca sala wykładowa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  (Hala 15 C) może pomieścić do 900 osób. Liczymy na to, że uczestnicy naszej konferencji zdobytą wiedzę będą przekazywać dalej, utwierdzając kolejne osoby w przekonaniu, że już dzisiaj można żyć bez kłopotów energetycznych, taniej, bardziej komfortowo i zdrowo. To jest przecież w interesie całej ludzkości, to jest  w interesie Polskiego Społeczeństwa.

Rejestrację uczestników konferencji prowadzimy na naszej stronie internetowej www.pibp.pl.
Na konferencję zapraszamy wszystkich, którzy chcą nam pomóc w przeprowadzeniu potrzebny zmian dla postępu w Polsce i w Europie.
Jak zapewne zauważyliście Państwo, rozmiar naszego przedsięwzięcia jak i wysiłek organizacyjny są ogromne.
Oczywistym jest, że również koszty realizacji tego projektu są olbrzymie.
Tylko niewielka część tych kosztów zostanie pokryta przez opłaty z tytułu uczestnictwa w konferencji FORUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO, ponieważ naszym celem jest pozyskanie dużej ilości osób a drogą do tego celu są bardzo niskie opłaty.
Ryzyko za powodzenie tego przedsięwzięcia w całości ponosi osobiście Pan Günter Schlagowski, który od wielu lat, z ogromnym zaangażowaniem, pasją i wysiłkiem stara się przekazać do Polski najnowszą wiedzę, by zdobyć naszą inteligencję dla szerzenia wszystkim  potrzebnego postępu.
Polska może być w dziedzinie zrównoważonego, energooszczędnego budownictwa pasywnego wiodącym krajem w Europie. Tylko wszyscy musimy tego chcieć!

Do pobrania program konferencji po przekierowaniu na stronę www.pibp.plPIBP – POLSKI INSTYTUT BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Niezależny INSTYTUT dla efektywności energetycznej
Dipl.- Ing. Günter Schlagowski