Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Instytut Techniki Budowlanej
Jednostka notyfikowana nr 1488 I Członek EOTA I Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113www.itb.plDziałalność Instytutu obejmuje:
 • prace badawcze i rozwojowe dla potrzeb budownictwa;
 • ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne;
 • badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych;
 • aprobaty techniczne, europejskie aprobaty techniczne i rekomendacje techniczne;
 • certyfikaty;
 • projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych („Urządzenie do badania powłok przeciwwilgociowych na zewnątrz na mury i betony” zostało nagrodzone w ogólnopolskim Konkursie Innowacja Roku 2009 organizowanym przez Redakcję Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE);
 • współpracę w zakresie normalizacji krajowej (PKN) i międzynarodowej (CEN, ISO), współpracę z zagranicą;
 • upowszechnianie wiedzy:
- wydawnictwa własne ITB
- konferencje, seminaria, szkolenia,
- ogólnodostępna biblioteka z największym w Polsce zbiorem wydawnictw z zakresu budownictwa (105515 woluminów).

Podstawowym celem prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych z uwagi na: zrównoważone budownictwo; bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji; higienę środowiska zamieszkania; ochronę przed hałasem i drganiami; bezpieczeństwo i dogodność użytkowania; racjonalizację użytkowania energii w budynkach; trwałość budynków i elementów budowli; bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych; diagnostykę stanu technicznego budynków; jakość budynków; ekologię budownictwa; modernizację budynków  mieszkalnych. Prace dotyczą: materiałów budowlanych, budownictwa inżynieryjnego i hydrotechnicznego śródlądowego, instalacji elektrycznych,  okuć i ślusarki budowlanej.

W Instytucie Techniki Budowlanej działa Zespół Laboratoriów Badawczych (ZLB ITB), posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji AB 023). W skład ZLB ITB wchodzi 10 laboratoriów badawczych: Akustyczne, Badań Ogniowych (filia laboratorium w Katowicach), Badań Podłoża Budowlanego, Betonu, Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Łączników i Wyrobów Budowlanych, Materiałów Budowlanych, Okuć i Ślusarki Budowlanej, Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych. W akredytowanym Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu prowadzone są specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym badania na potrzeby aprobacji i certyfikacji stanowiące podstawę do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem „B” oraz oznakowaniem „CE”.
W 2009 roku ZLB stosował 3 972 akredytowane metody badawcze, wśród których 2 668 stanowiły metody badawcze według norm międzynarodowych.
Ponadto w Instytucie działa Laboratorium Wzorcujące (LPO). Przedmiotem pracy Laboratorium Wzorcującego ITB jest wykonywanie wzorcowań wyposażenia pomiarowego w celu zapewnienia jego rzetelności pomiarowej i wiarygodności wyników badań/wzorcowań uzyskiwanych przy jego zastosowaniu. Poza wykonywaniem sprawdzenia wyposażenia pomiarowego Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB, laboratorium świadczy usługi klientom zewnętrznym.
Laboratorium Wzorcujące LPO posiada certyfikat akredytacji nr AP 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

W zakres działalności Instytutu wchodzą bardzo liczne prace badawcze, wykonywane na rzecz podmiotów gospodarczych, organów administracji samorządowej i terenowej oraz organów sądowniczych, których zadaniem są oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, badania obiektów „in situ” i badania laboratoryjne wyrobów oraz opinie techniczne i konsultacje w zakresie wszystkich specjalności reprezentowanych w Instytucie.

Instytut od lat aktywnie działa na rzecz kształtowania krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej, przez co wypracował silną i ugruntowaną pozycję jednostki badawczej budownictwa w środowisku polskich i europejskich instytutów badawczych, przedsiębiorców i organizacji międzynarodowych.

***
Instytut Techniki Budowlanej wydaje dokumenty akceptacyjne o charakterze aprobat technicznych od 1968 roku, a od 1995 roku udziela Aprobat Technicznych ITB (AT ITB) dla większości wyrobów budowlanych.
Instytut jako członek EOTA (Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych), udziela Europejskich Aprobat Technicznych (ETA), stanowiących – podobnie jak normy – zharmonizowane dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie „CE” wyrobów budowlanych.
Od 2004 roku Instytut wydaje Rekomendacje Techniczne ITB stanowiące dobrowolne dokumenty odniesienia dla wyrobów budowlanych nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych oraz dla powtarzalnych rozwiązań technicznych. W 2008 roku Instytut wprowadził Rekomendacje Techniczne i Jakości (RTQ ITB) dla wyrobów lub zestawów wyrobów wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE, potwierdzających wykonanie wstępnego badania typu i określających warunki stosowania wyrobów / zestawów nimi objętych oraz związanych z prowadzeniem przez Instytut Techniki Budowlanej stałego nadzoru nad jakością wyrobów/zestawów, na które została wydana Rekomendacja.

Instytut certyfikuje:
 • wyroby budowlane i zakładową kontrolę produkcji na zgodność:
- z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych, niezbędną do wydania przez producenta europejskiej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
- z wymaganiami polskich norm lub polskich aprobat technicznych, niezbędną do wydania przez producenta krajowej deklaracji zgodności i oznakowania wyrobów znakiem budowlanym B,
- z kryteriami technicznymi ITB, m.in. z kryteriami na znak jakości cieplnej CQ-ITB oraz C+Q-ITB, na znak jakości akustycznej AQ-ITB, na znak jakości Q-ITB, na znak ekologiczny EKO-ITB.
 • usługi budowlane,
 • zakładową kontrolę produkcji betonu towarowego wraz z oceną jakości zgodnie z PN-EN ISO 9001,
 • systemy zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001,
 • kompetencje osób, m.in. personelu laboratoriów betonowych oraz firm wykonujących ocieplenie ścian zewnętrznych budynków.

***
Instytut upowszechnia w szerokim zakresie wyniki realizowanych prac badawczych, a także przekazuje wszystkim uczestnikom procesu budowlanego pełną informację o wymaganiach związanych z wdrażaniem dyrektywy 89/106/EWG, organizując corocznie wiele konferencji, seminariów i szkoleń dla: projektantów, producentów, wykonawców i służb nadzoru budowlanego w zakresie obowiązujących norm i przepisów prawnych, zasad dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymagań technicznych dla wyrobów i obiektów budowlanych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Od lat program badawczy Instytutu trafnie był podporządkowany wymaganiom podstawowym stawianym obiektom budowlanym. Inicjatywa Komisji Europejskiej wprowadza nowe wymagania podstawowe: obiekt budowlany powinien być wzniesiony, użytkowany i rozebrany zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju.
Korzystając  z posiadanego potencjału, na który składa się zaplecze badawcze, wiedza i wieloletnie doświadczenie ekspertów, kontakt z instytucjami wpływającymi na rynek budowlany w Polsce i w UE, Instytut Techniki Budowlanej przygotował ofertę usług obejmującą wspieranie działań przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz potwierdzanie ich osiągnięć w tym zakresie. Jednym z narzędzi wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego jest stosowanie systemów oceny i etykietowania środowiskowego, jako sposobu określania i komunikowania informacji środowiskowych o wyrobach i obiektach budowlanych. Do najważniejszych należą deklaracje środowiskowe, oferowane przez ITB:
Deklaracje środowiskowe I-go rodzaju (wg PN-EN ISO 14024) oparte na kilku proekologicznych kryteriach oceny ustalonych przez wiarygodną trzecią stronę. Koszty opracowania deklaracji I typu mogą być w 50% refundowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Ministerstwo Środowiska. Posiadanie deklaracji I typu dokumentuje spełnienie wymagań zielonych zamówień publicznych oraz wymagań dla wyrobów objętych dyrektywą o  ekoprojektowaniu.
Deklaracje środowiskowe II-go rodzaju (wg PN-EN ISO 14021) oparte są na prostych oświadczeniach producentów lub sprzedawców, które mogą być zweryfikowane przez instytucje niezależne taką jak ITB, które potwierdzą daną właściwość, przykładowo stwierdzenie: „wyrób wytworzony w całości z materiałów pochodzących z recyklingu”, „wyrób nie zawiera substancji toksycznych”, „wyrób o zmniejszonym zużyciu energii”.
Deklaracje środowiskowe III-go rodzaju lub inaczej Environmental Product Declaration EPD (wg PN-EN ISO 14040, ISO 14020 i 25 oraz pr EN 15084) – deklaracje z zastosowaniem kwantyfikowanych informacji w zakresie emisji do środowiska i energochłonności procesów produkcji i opcjonalnie użytkowania wyrobu  ustalone na podstawie wykonanej analizy cyklu życia LCA (PN EN 14040:2009) – Life Cycle Assessment.
Ważnym elementem misji, jakiej podjął się Instytut jest upowszechnianie informacji na temat zrównoważonego budownictwa i promowanie korzyści z wdrożenia jego zasad. W związku z tym w 2009 roku powstał nowy serwis Instytutu www.zb.itb.pl, który umożliwił przyłączenie się do dyskusji na temat inicjatyw podejmowanych w zakresie zrównoważonego budownictwa.

***
W związku z ustanowieniem PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności” producenci okien i drzwi zewnętrznych zobowiązani są  do wykonania zadań nakładanych przez normę, w tym do potwierdzenia właściwości produkowanych przez siebie wyrobów.
Instytut Techniki Budowlanej w swoich notyfikowanych laboratoriach posiada możliwość badawczego potwierdzenia wszystkich objętych normą właściwości okien i drzwi zewnętrznych (Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych, przegrody@itb.pl, 22 5664260).

Wynikające z PN-EN 14351-1: 2006 zadania przy ocenie zgodności systemem 3 wykonywane na odpowiedzialność producenta:
 • Wstępne Badanie Typu (ITT) – badania wykonywane przez jednostkę notyfikowaną – Instytut Techniki Budowlanej,
 • Zakładowa Kontrola Produkcji (FPC) prowadzona przez producenta.

WSTĘPNE BADANIA TYPU

Okna Drzwi zewnętrzne Okna dachowe
Odporność na obciążenie wiatrem
Odporność na obciążenie wiatrem
Odporność na obciążenie wiatrem*

Odporność na obciążenie śniegiem*

Rekcja na ogień


Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego
Wodoszczelność
Wodoszczelność
Wodoszczelność
Substancje niebezpieczne
Substancje niebezpieczne


Odporność na uderzenie*
Odporność na uderzenie
Nośność urządzeń zabezpieczających
Nośność urządzeń zabezpieczających
Nośność urządzeń zabezpieczających

Wysokość*


Siły operacyjne (tylko dla urządzeń automatycznych)

Właściwości akustyczne
Właściwości akustyczne
Właściwości akustyczne
Przenikalność cieplna
Przenikalność cieplna
Przenikalność cieplna


Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym*
Przepuszczalność powietrza
Przepuszczalność powietrza
Przepuszczalność powietrza

* Badanie może być wykonane przez producenta

Badania pozostałych właściwości okien, drzwi zewnętrznych i okien dachowych wg punktu 4 normy 
PN-EN 14351-1

Pkt normy
Właściwość
4.7
Odporność na uderzenie
 4.1 Zdolność do ewakuacji
 4.15 Trwałość
 4.16 Siły operacyjne
 4.17 Wytrzymałość mechaniczna
 4.18 Wentylacja
 4.21 Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
 4.22 Zachowanie się między różnymi klimatami


Instytut bada:
 • okna i drzwi balkonowe,
 • drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne,
 • okna dachowe i wyłazowe, świetliki, pasma świetlne,
 • bramy, żaluzje, kraty (w tym o zwiększonej odporności na włamanie),
 • kształtowniki z PVC,
 • zgrzane naroża z PVC,
 • półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo,
 • naroża drewniane,
 • kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną,
 • szyby antywłamaniowe, bezpieczne, zespolone, pojedyncze,
 • powłoki malarskie,
 • okucia,
 • mechanizmy otwierające i zamykające.

Zakład Aprobat Technicznych ITB (aprobaty@itb.pl, 22 5796294) prowadzi procedury udzielania Rekomendacji Technicznych ITB (RT ITB), które w przypadku wyrobów budowlanych objętych normami są dobrowolnymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie wstępnych badań typu. Mogą też określać wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji oraz warunki stosowania wyrobów.

Zakład Certyfikacji ITB (certyfikacja@itb.pl, 22 5796167) prowadzi certyfikację w zakresie dobrowolnym, w którym ocenia się zgodność wyrobu i zakładowej kontroli produkcji:
- z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych oraz polskich norm i polskich aprobat technicznych
- z Kryteriami jakości ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem jakości Q-ITB
- z Kryteriami ekologicznymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem ekologicznym EKO-ITB
- z Kryteriami akustycznymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem akustycznym A-ITB lub znakiem jakości akustycznej AQ-ITB
- z Kryteriami odporności na włamanie ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem odporności na włamanie WQ-ITB
- z Kryteriami cieplnymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem cieplnym C-ITB lub znakiem jakości cieplnej CQ-ITB.SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel.: 22 8250471, fax: 22 8255286, e-mail: instytut@itb.pl, www.itb.pl
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, tel: 22 8431471, fax: 22 8432931
ODDZIAŁ ŚLĄSKI
al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice, tel.: 32 7302516, fax: 32 7302522, e-mail: itb@itb.katowice.pl, www.itb.katowice.pl
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
ul. S. Taczaka 12, 61-819 Poznań, tel.: 61 8537629, fax: 61 8537833, e-mail: sekretariat@itb.poznan.pl, www.itb.poznan.pl